!چو ایران مباشد تن من مباد

!پاینده باد ایران

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5