!چو ایران مباشد تن من مباد

!پاینده باد ایران

دکتر زهرا بانی یعقوب در زندان و زیر شکنجه جان سپرد

زنده یاد دکتر زهرا بانی یعقوب

دانشجوی بازداشت شده در سنندج زیر شکنجه جان سپرد

زنده یاد ابراهیم لطف اللهی

execute in iran

 

زنده یاد منوچهر فرهنگی

Manouchehr Farhangi

زنده یاد یعقوب مهرنهاد

Holy Crime جنایت مقدس

 

امید رضا میرصیافی وبلاگ نویس جوان زیر شکنجه در زندان جان سپرد

زنده یاد امیدرضا میرصیافی

0-1-2-3-4-5