!چو ایران مباشد تن من مباد

!پاینده باد ایران

Zahra Kazemi

Canadian journalist

Marked For Death
Colonel Attaollah Bayahmadi
Dubai 1988

 

Marked For Death
Hossein Kechavarz
Pakistan 1989

Marked For Death
Mohamad Hossein Nagdi
Italy 1993

Marked For Death
Dr. Cyrus Elahi
France 1990

Marked For Death
Colonel Abbas Gholizadeh
Turkey 1992

Marked For Death
Fereydoune Farokhzad
Germany 1992

Marked For Death
F. M. Rassoul
Austria 1989

Marked For Death
A. Ghaderiazar
Austria 1989

Marked For Death
Ali Tabatabaie
USA 1980

Marked For Death
Fateh Abdoli
Germany 1992

Marked For Death
Homayoon Ardalan
Germany 1992

Marked For Death
Soroush Katibeh
Dr. Bakhtiar's secretary
France 1991

Marked For Death
Abdolrahman Ghasemlou
Austria 1989

Marked For Death
Mehran Azadfar
Turkey 1993

Marked For Death
Dr. Shapour Bakhtiar
France 1991

Marked For Death
Iranian Kurdish Democratic Party members before shooting at Mykonos Restaurant
Germany 1992

Marked For Death
Shariar Shafigh
France 1979

Marked For Death
Sadegh Sharafkandi
Germany 1992

Marked For Death
Reza Mazlouman
France 1996

Marked For Death
General Gholam Ali Oveissi
France 1984

Marked For Death
Bijan Fazeli
UK 1986

Marked For Death
Abdolrahman Boromand
France 1991

Marked For Death
Colonel Hadi Azizmoradi
Turkey 1986

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5