http://www.sarbaz.org/

بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

چو ایران مباشد تن من مباد

 از آن به که کشور به دشمن دهیم

 همه سر به سر تن به کشتن دهیم

 اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر رضا شاه دوم پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی وارث قانونی تخت و تاج ایران

.در روز 9 آبان ماه سال 1359 در مقام شاهنشاه ایران سوگند یاد فرمودند

جاوید اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر رضا شاه دوم پهلوی

!پاینده باد ایران

تا کور شود دیده بیگانه پرستان

 در دیده ما شاه بود سایه یزدان

 خدا شاه و میهن نویسد به خاک

فرو چون چکد خونم از قلب پاک