علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ملکه ایران

آخرین اراده اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

ترانه و آهنگ مورد علاقه اعلیحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی

با نام کهن دیارا و با صدای خواننده محبوب ایران داریوش